Za medije

 

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS)ponovno poziva k nujnim spremembam ureditve davčnega inšpekcijskega nadzora.

Neustrezna zakonodajna ureditev in prepogosto neupravičeno postopanje davčnega in pritožbenega organa zahtevata temeljito prenovo pravic in obveznosti davčnih zavezancev in pristojnih organov v davčnem inšpekcijskem nadzoru.

Eno izmed temeljnih poslanstev ZDSS je spremljanje izvajanja pravic in obveznosti davčnega organa in davčnih zavezanec v davčnih postopkih. Pri svojem delu davčni svetovalci ZDSS ugotavljamo več oblik nepravilnosti ali nezmožnosti uveljavljanja pravic davčnih zavezancev. O tem smo javnost in pristojne organe obveščali že večkrat.

ZDSS je na svojem rednem mesečnem strokovnem srečanju dne 23. 10. 2020 sprejel ugotovitveno poročilo in priporočila v zvezi z ureditvijo postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora, s poudarkom na spoštovanju ustavnopravnih načel. Kršitve in krivice v davčnih postopkih so davčnim zavezancem in strokovni javnosti »domače«.

ZDSS opozarja predvsem na zahteve davčnega organa za predložitev informacij »na zalogo« tako od davčnih zavezanec, ki zadevajo druge osebe, kot avtomatičnega pridobivanja informacij o bančnih transakcijah zavezancev, vodenje postopkov davčnih nadzorov brez pisnih sklepov, neustrezno vodenje zapisnikov v ugotovitvenih postopkih in možnost zagovora, ko je lahko že prepozno, časovna in stroškovna neučinkovitost davčnih postopkov, neučinkovit pritožbeni postopek itd.

Ustava Republike Slovenije in temeljne listine o ureditvi Evropske unije zahtevajo, da davčnopravni predpisi zagotavljajo pravno varnost in učinkovito uveljavljanje davkoplačevalskih pravic in obveznosti. Izrek »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, …« je uzakonjen v domači ureditvi, le ustreznih mehanizmov za izvajanje ni.

Glede pritožbenih postopkov ZDSS ugotavlja, da Ministrstvo za finance kot pritožbeni organ v praksi zgolj potrjuje odločitve davčnega organa. V redkih primerih vrača postopek davčnemu organu v ponovni postopek, namesto da bi meritorno sam odločil v zadevi. Tovrstna ureditev zahteva temeljno prenovo.

Zato lahko na koncu sklenemo, da je nujno potrebna sistematična prenova davčnega sistema po vzoru sodobnih davčnih praks. Pri tem pa poudarjamo, da je to prenovo mogoče doseči že z manjšimi posegi v zakonodajo in predvsem s sprejetjem ustreznih standardov za izvajanje davčnih inšpekcij in kodeksa pravic plačnikov davkov, ter nenazadnje ustanovitvijo Varuha za pravice plačnikov davkov. Takšna prenova bi bistveno izboljšala trenutno stanje in predvsem imela pomembne učinke v boju za zajezitev t.i. sive ekonomije.

Celotno poročilo ZDSS z dne 23. 10. 2020 si lahko preberite na spletni strani ZDSS:

http://www.davki.org/si/568/298/Stalisce_ZDSS_v_postopkih_davcne_inspekcije_pri_nas.aspx

 

 

Ljubljana,04. 11. 2020

 

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

Stiki z javnostmi: mag. Suzana Tokič