mag. Boštjan Petauer


Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije objavlja, da je  član ZDSS, mag. Boštjan Petauer imenovan z odločbo št. 422-220/2019/33, dne 14.10.2019, kot ugledna neodvisna oseba, ki jo je R Slovenija uvrstila v seznam uglednih oseb na področju obdavčenja in je objavljena tudi v seznamu uglednih oseb pod pristojnostjo KOMISIJE EU.

Mag. Boštjan Petauer bo, skladno z določili 257.a člena ZDavP-2 soodločal o zadevah t.i. skupnega dogovarjanja med državami, ki bodo primorane sodelovati v zvezi z obdavčitvijo podjetij, ki poslujejo v več državah EU. 

Gre za novo pravico plačnikov davkov, ki poslujejo v mednarodnem okolju, kjer lahko pride tudi do večkratne obdavčitve dohodkov.

V imenu ZDSS čestitam izbranemu kandidatu za imenovanje in mu želim veliko uspešnega dela.


Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc 


257.a člen

(sestava svetovalne komisije in način imenovanja uglednih neodvisnih oseb)

(1) Svetovalno komisijo sestavljajo predsednik, predstavnika pristojnih organov in ugledni neodvisni osebi, ki ju določita pristojna organa s seznama uglednih neodvisnih oseb, ki ga vzpostavi in vodi Evropska komisija. Ugledne neodvisne osebe imajo vsaka svojega namestnika, ki ju določita pristojna organa s seznama uglednih neodvisnih oseb.

(2) Za ugledno neodvisno osebo se lahko izbere oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-       ima univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska) pravne ali ekonomske smeri,

-       je strokovnjak na področju davčnega prava, ima najmanj deset let izkušenj na tem področju in znanje angleškega jezika,

-       v zadnjih treh letih pred dnevom imenovanja ni bila ali ni zaposlena pri davčnem organu oziroma v tem času ni ali ne deluje v njenem imenu,

-       v zadnjih petih letih pred dnevom imenovanja ni imela ali nima pomembnih lastniških deležev v pravni osebi, ni član upravnega ali nadzornega organa te osebe, v njej ni zaposlena, niti ni njen svetovalec,

-       v zadnjih treh letih pred dnevom imenovanja se ni ukvarjala ali se ne ukvarja z davčnim svetovanjem,

-       ni nobenih drugih okoliščin, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti za reševanje vprašanja obdavčitve.

(3) Ugledna neodvisna oseba je lahko razrešena, če:

-       sama zahteva razrešitev,

-       se ugotovi, da obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni neodvisnosti in nepristranskosti za reševanje vprašanja obdavčitve,

-       se ugotovi, da okoliščine iz prejšnje alineje nastopijo v enem letu od podaje mnenja svetovalne komisije.

(4) Podatki o izbranih uglednih neodvisnih osebah, ki jih izbere in razreši minister, pristojen za finance, je javen v delu, ki obsega podatke o osebnem imenu ugledne neodvisne osebe in njen znanstveni ali strokovni naziv. Te podatke objavi Ministrstvo za finance na svoji spletni strani.

(5) Minister, pristojen za finance, predpiše način izbire in razrešitve uglednih neodvisnih oseb ter upravljanje podatkov za vzpostavitev in vodenje seznama uglednih neodvisnih oseb.

(6) Pristojni organ lahko nasprotuje izbiri ugledne neodvisne osebe ali nasprotuje, da bi bila še naprej na seznamu uglednih neodvisnih oseb, na način in po postopku, ki ga določa Direktiva 2017/1852/EU.